Legyél te 2013 Bloggerinája!

Pályázati feltételek

A jelen Pályázati feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Sanoma Media Budapest Zrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 9.), mint a Nők Lapja Cafe és Cafeblog információs társadalommal összefüggő szolgáltatás üzemeltetője által szervezett „Bloggerina 2013” elnevezésű pályázatra (a továbbiakban: Pályázat) az alábbi feltételekkel.

A Pályázat kiírója és lebonyolítója a Sanoma Media Budapest Zrt. (továbbiakban: Sanoma).

A Pályázatra jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

1. A Pályázaton résztvevő személyek

A Pályázaton minden olyan blog részt vehet, amelynek írója magyar állampolgárságú, magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 18 év feletti nő, aki valamely blogszolgáltató által üzemeltetett információs társadalommal összefüggő szolgáltatás keretében blogot ír, és az alábbi feltételeknek megfelel:

– a benevezett blog 2012. július 1. napját megelőzően jött létre;
– a blog nyilvános, bárki számára lehívással hozzáférhető;
– a blogban 10 naptári naponként legalább egy érdemi, valamely aktuális, –    illetve a blog témájához szorosan kapcsolódó bejegyzés jelenik meg;
– a blogot magánszemélyként, elsősorban személyes élmények, tapasztalatok,  vélemény, stb. másokkal történő megosztásának szándékával írja.

Nem vehet részt a játékban a blog, amennyiben

– a blog írója hivatásszerűen foglalkozik irodalmi szerzői művek létrehozásával, így különösen ha újságíró,

– országos és regionális portálok megbízásából készülő, professzionális szakemberek (újságíró, szerkesztő) által elkészített blog,

– cégek, vállalkozások, nonprofit szervezetek, kulturális intézmények blogjai, településeket népszerűsítő blogok;

– üzletszerű gazdasági tevékenység elősegítésére vagy kifejezetten annak céljából hozták létre.

A Pályázaton NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

– a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);

– egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Pályázat tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Pályázat időtartama alatt, vagy a elbírálást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Sanoma nem küld értesítést.

A nevezést beküldő személy, illetve a nyertes kijelenti, hogy a Pályázat lebonyolítása során megadott adatok megfelelnek a valóságnak.

2. A Pályázat leírása

A Nők Lapja Café és a Cafeblog hisz a blog közösségteremtő erejében és különös figyelmet fordít a nőkre, hiszen más szemmel látják a világot. A nők szavának, legyen az kimondott vagy leírt gondolat, ereje van. Ennek jegyében blogversenyt hirdetünk: keressük az ország legjobb női bloggerét!

3. A Pályázat időtartama és lebonyolítása

I. Nevezés

A Pályázatra történő ajánlás illetve nevezés (továbbiakban együtt: nevezés) a http://bloggerina.nlcafe.hu weboldalon (továbbiakban: Weboldal) a blog elnevezésének, linkjének pontos megadásával, valamint a blogot bemutató rövid leírással lehetséges 2013. január 15. és 2013. január 27. között. Fénykép csatolása nem kötelező.

A Pályázatban részt venni, arra jelentkezni a Pályázat meghirdetésének időpontjától, a nevezésre nyitva álló határidő utolsó napján 24.00 óráig lehetséges. A Pályázat időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek. A Pályázat időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező pályázati anyagok nem kerülnek elbírálásra.

Figyelem! Amennyiben a blog ajánlás révén vesz részt a Pályázaton, az ajánló személyt terheli a felelősség, amennyiben a blog írója kifogásolja a blog Pályázat keretében közönségszavazásra történő megjelenítését, vagy általánosságban a blog Pályázat keretében történő megmérettetését. Ha a blog írója az ajánlás ellenére nem kíván részt venni a versenyben, a Sanoma-nak történő jelzést követően a szervező haladéktalanul eltávolítja a blog pályázati adatlapját a Weboldalról, és a blog a továbbiakban nem vesz részt a Pályázaton.

Kérjük a nevezés során elsősorban a benevezett blog kezdőoldaláról készült képernyőképet (print screen) csatolják a nevezéshez! A nevezést beküldő személy a fénykép beküldésével szavatolja, hogy amennyiben a fényképen a személy is szerepel, vagy a fénykép közzététele egyéb okból harmadik személy hozzájárulásához kötött, rendelkezik e személy(ek) közzétételhez való hozzájárulásával.

II. Szavazás

A nevezés lezárultát követően 2013. január 28. és 2013. február 17. között a Weboldalon a nevezés folytán közzétett blogok tekintetében közönségszavazás révén alakul ki az internetes felhasználók véleményét tükröző sorrend. A blogokra voksolni kizárólag Facebook regisztráció birtokában lehet. Egy Facebook regisztrációval egy blogra egy alkalommal adható le érvényes szavazat, de ugyanazon Facebook regisztrációval összesen öt különböző blogra adható le szavazat.

III. A zsűri döntése
A szavazás során kialakult sorrend révén az 50 legtöbb szavazatot kapott blogok közül 2013. február 18. és 2013. február 24. között választja ki a zsűri a nyertes blogo(ka)t. A pályázatok elbírálásáról, és a nyertes kiválasztásáról a jelen Szabályzat 6. pontja rendelkezik részletesen.

4. Jelentkezés a Pályázatra, részvételi feltételek

A kizárólag azok pályázati anyagok kerülnek elbírálásra, amelyek a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A Pályázat részvételi feltételei:

– a Pályázat feltételeinek mindenben megfelelő pályázati anyag beküldése,

– a kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadása, oly módon, hogy az adatok révén a blog egyértelműen beazonosítható, a megadott linken megtalálható és a Pályázat teljes ideje alatt folyamatosan megtekinthető (lehívásra hozzáférhető) legyen,

– a blog írója (esetleg írói) a Sanoma számára a blogon megadott információk alapján beazonosíthatóak, és könnyen megtalálhatóak legyen(ek),

– egy blog csak egy alkalommal nevezhető/ajánlható, és vehet részt a Pályázaton. Több jelentkezés esetén a Sanoma az első nevezést veszi figyelembe.

A Pályázatra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Sanoma-nak nem áll módjában elfogadni, és a blog a pályázaton nem vehet részt.

A Pályázathoz történő csatlakozás a nevezésre nyitva álló teljes időtartam alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a nyerési esélyeket.

A Sanoma a Szavazás lezárulását követően értesíti az 50 legjobb blog íróit a blogon közzétett email elérhetőségen arról, hogy a blog részt vesz a Pályázat azon szakaszában, amikor a zsűri kiválasztja a Pályázat nyerteseit (továbbiakban: kiértesítés).

5. Nyeremény

A Pályázat nyereménye:

– egy darab Samsung márkájú, NP700Z3C típusú laptop, valamint a Sanoma a nyertes blog írójának, íróinak felajánlja a lehetőséget, hogy a későbbiekben megtárgyalt feltételekkel, vállalkozási jogviszony keretében a Nők Lapja Café szerzője legyen.

Különdíj
A blogírás közösségteremtő értékét elismerendő a zsűri egy különdíjat is ad annak a bloggerinának, aki különleges, összetartó, ígéretes közösséget kovácsolt írásaival. A különdíj:

– egy darab Samsung márkájú, NP530U3C típusú laptop.

A blog írója a nyereményt, valamint a különdíjat kizárólag akkor veheti át, ha a jelen Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A nyeremény átvételének feltétele a nyertes személyes adatainak a pályázat lebonyolításához, az eredményhirdetéshez, valamint a nyeremény átadásához szükséges mértékű kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt nyeremény, akkor ahhoz értékben hasonló nyeremény kerül átadásra.

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Sanoma és a nyertes kötelesek együttműködni.

A Sanoma vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. A Sanoma nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.

A Sanoma az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Pályázaton nem oszt ki.

Amennyiben a blogot többen írják, a Szervező annak a személynek adja át a tárgynyereményt, aki elsőként jelezte, majd ezt követően valószínűsítette a nyereményre való jogosultságát. Amennyiben harmadik személy a nyereményt átvevő személy nyereményre való jogosultságát vitatja, kizárólag a nyeremény átvevőjével szemben léphet fel követeléssel, a Szervező ezzel kapcsolatosan mindenfajta felelősséget kizár.

6. A pályázatok elbírálása, a nyertes kiválasztása

Az 50 legtöbb közönségszavazatot elért blogok közül a nyertes blogokat (a legjobb valamint a különdíjra érdemes blog) a zsűri választja ki, és a döntés a pályázati feltételek betartásának ellenőrzésén túl alapvetően szükségszerűen szubjektív megítélésen alapul. A zsűri a döntését nem köteles indokolni.

A zsűri tagjai:

Jakab Kriszta, a Nők Lapja Café főszerkesztője

Sixx, a comment:com és a Hogyvolt blog bloggere,

Hódos Hajnalka és Dulai Péter, a Cafeblog szerkesztői.

A pályázatok elbírálása alkalmával pótnyertesek kiválasztására nem kerül sor. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, a nyeremény a Sanoma tulajdonában marad.

Az elbírálásban nem vehet részt az a blog, amelynek írója a kiértesítést követően jelezte, hogy a jelen Szabályzatban meghatározott adatkezelési hozzájárulást a zsűri döntése előtt visszavonja, vagy nem adja meg.

Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a döntés után a neve nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja, vagy nem adja meg. Ezen nyilatkozat kizárólag írásban tehető meg.

7. Nyertesek értesítése

A nyerteseket a blogon közzétett email elérhetőségen a döntést követő 3 munkanapon belül értesítjük.

A Sanoma a nyertes(ek) nevét a http://bloggerina.nlcafe.hu weboldalon 2013 március 1-jén  teszi közzé.

8. A nyeremények átvétele

A nyertesek kötelesek együttműködni a Sanoma-val a nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Sanoma-t semmilyen felelősség nem terheli.

A nyeremények 2013. március 1. napján  egy díjátadó keretében kerülnek átadásra a Sanoma Media Budapest Zrt. székházában (1037 Budapest, Montevideo utca 9.). A nyeremények átadásához elengedhetetlenül szükséges a nyertes adatainak hiánytalan és pontos megadása, valamint a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulás megadása.

A tárgynyereményt a nyertes Játékos helyett közokiratba vagy magánokiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazottja is átveheti oly módon, hogy a meghatalmazás tényéről a Sanoma-t előzetesen értesíti, és a meghatalmazás eredeti példányát a Sanoma részére átadja. Ebben az esetben a nyertes tudomásul veszi, hogy a meghatalmazott számára csak akkor kerül átadásra a nyeremény, ha az átvevő személy hozzájárul, hogy a Sanoma a nyeremény(ek) átvételéről kép-, hang- illetve filmfelvételt készítsen, és az átvevő képmását, hangját ekként rögzítse, és a jelen szabályzatban foglaltak szerint nyilvánosságra hozza

9. Adatkezelés

A személyes adatok kezelésére a Szabályzat részét képező Adatkezelési Tájékoztató, valamint jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.

A személyes adatok felvétele a nyertesek önkéntes hozzájárulásán, a nyertesek személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.

A nyertes blog kiválasztásáig a Sanoma személyes adatot nem kezel.

Az ötven legjobb blog írójának értesítése során a Sanoma a blog írója által a blogoldalon nyilvánosságra hozott email címre küldd értesítést. Ezen e-mail címeket a Sanoma a kiértesítést követően, valamint a Pályázat lebonyolítását követően nem tárolja.

A nyertesek a nyeremény átvételével hozzájárulnak ahhoz, hogy

– személyes adataikat  is tartalmazó jegyzőkönyvet a Sanoma a székhelyén a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrizze;

– a Sanoma a nyertesek nevét az elbírálást követő 30 napig a http://bloggerina.nlcafe hu és a bloggerina2013.cafeblog.hu weboldalon kizárólag a Pályázattal kapcsolatosan nyilvánosan közzé tegye,

– a Sanoma nyeremény(ek) átvételéről kép-, hang- illetve filmfelvételt készítsen, és a nyertesek képmását, hangját ekként rögzítse, és az elbírálást követően a  www.nlcafe.hu weboldalon nyilvánosságra hozza;

A Sanoma adatkezelési gyakorlatáról, a nyerteseket megillető adatkezelési igényekről (Igényérvényesítési cím: bloggerina2013@cafeblog.hu), és egyéb, a jelen Szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről a Sanoma Adatkezelési tájékoztató rendelkezik.

10. Felelősség

A pályázatok, illetve a megadott adatok hiányosságáért (név-, cím-, link elírás, kevesebb információ, stb.), értesítési késedelemért a Sanoma nem vállal felelősséget. A tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiók levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt az érintett személyek maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Pályázatra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Sanoma-nak általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag az adatot megadó személyt terheli.

A Sanoma a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A Sanoma kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Pályázatokban való részvétel során, a Pályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A nevezést beküldő személy, valamint a nyertes a Pályázatban történő részvétellel kifejezetten lemond a Pályázat lebonyolításával, az elbírálással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Sanoma-val vagy bármely harmadik személlyel szembeni bármely jogorvoslati út igénybevételének lehetőségéről.

A Sanoma a Pályázat pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Sanoma nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Pályázat időtartama alatt a Pályázat, illetve a Pályázatot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Sanoma nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Amennyiben a nevezést beküldő személy, vagy nyertes magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Sanoma-val szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Sanoma által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Sanoma-nak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Sanoma-t a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

11. Egyéb

A Sanoma fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Szabályzat a Pályázat időtartama alatt, és az elbírálást követő 30 napig elérhető  a bloggerina2013.cafeblog.hu weboldalon.

Amennyiben a Pályázattal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Pályázatra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről az bloggerina2013@cafeblog.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Pályázat elnevezését.

Kelt: Budapest, 2012. január 14.

Kommentek

(A komment nem tartalmazhat linket)
  1. Szabóné Papp Emőke says:

    Lehet, hogy én vagyok amatőr, de regisztrálás, bejelentkezés után se tudok jelentkezni a ” legyél te 2013 bloggerinája” játékra??!!


Kommenteléshez kérlek, jelentkezz be:

| Regisztráció


Mobil nézetre váltás Teljes nézetre váltás
Üdvözlünk a Cafeblogon! Belépés Regisztráció Tovább az NLCafé-ra!